Meny

Perific logo

Vad är lastbalansering?

Effektstyrning för alla fastigheter och optimerad elbilsladdning med Perific.

Lastbalansering är en självklar del av elbilsladdning och innebär något förenklat att effekten i en fastighet balanseras ut så att fler effektförbrukare kan vara igång samtidigt.

Det här gör att effektuttaget i en fastighet kan utnyttjas maximalt, vilket i slutändan kan spara hushållet pengar tack vare en optimerad elanvändning.

Hur fungerar lastbalansering?

Grundprincipen i lastbalansering är att dela ut tillgänglig effekt mellan fler effektförbrukare, vilket innebär att de går på lägre effekt under längre tid, i stället för att blåsa på för fullt under kortare tid. Hade alla apparater gått på full effekt samtidigt hade det funnits risk att säkringarna brunnit, men med lastbalansering undviker man det och skyddar säkringarna.

Flera tillverkare av laddboxar erbjuder lastbalansering, men det kan skilja mycket mellan olika lösningar och lätt bli förvirrande för konsumenterna.

Vi på Perific menar därför att det bättre sättet att tala om lastbalansering är genom att dela upp begreppet i två:

  • Statisk lastbalansering

  • Dynamisk lastbalansering

Vad är statisk lastbalansering?

Statisk lastbalansering, eller effektvakt som det också kallas, är ett begrepp som syftar till lastbalansering kopplat enbart till en eller flera elbilsladdare.

Statisk lastbalansering ser till att kommunicera och fördela ett givet effektutrymme mellan laddboxar.

Denna typ av lastbalansering tar inte hänsyn till fastighetens totala effektförbrukning utan lastbalanserar alltså enbart mot en given effektnivå. Detta avgörs av huvudsäkringens storlek och hur mycket effektutrymme man uppskattar finns tillgängligt.

Man skulle kunna kalla det för enkel lastbalansering.

Energieffektiv fastighet med Perifics effektstyrning för alla fastigheter.

Tillgänglig effekt utnyttjas inte optimalt

Eftersom den statiska lastbalanseringen är blind för vad som händer i resten av fastigheten finns risk att tillgänglig effekt inte utnyttjas optimalt. Exempelvis kan det innebära att det tar onödigt lång tid att ladda elbilen.

Dessutom kan det innebära onödiga elkostnader, eftersom du fortfarande riskerar höga effekttoppar vid laddning på grund av att den statiska lastbalanseringen enbart begränsas av huvudsäkringens maximala effektnivå.

Fördelar med statisk lastbalansering:

• Skyddar säkringarna

Vad är dynamisk lastbalansering?

Effektstyrning för elbilsladdning och mätning av solproduktion för alla fastigheter.

Dynamisk lastbalansering utgår, till skillnad från den statiska, från hela fastighetens effektuttag i realtid när den beräknar hur mycket effektutrymme som finns tillgängligt för elbilsladdning. Det innebär att en eller flera laddare kontinuerligt får information om fastighetens effektuttag i relation till huvudsäkringarnas storlek, så att elbilsladdning hela tiden sker med hela fastighetens elkonsumtion i åtanke.

När flera effektförbrukare är igång samtidigt, såsom värmepump och spis, reglerar den dynamiska lastbalanseringen elbilsladdningen till en lägre effektnivå. Men när effektutrymme frigörs, tack vare att spisen exempelvis stängs av eller genom att värmepumpen inte längre värmer upp vatten, då ökar den dynamiska lastbalanseringen elbilsladdningen till en högre effektnivå.

Det gör att du slipper höga effekttoppar och i stället får effekten jämt fördelad över dygnets alla timmar. Med dynamisk lastbalansering får du alltså både trygghet i elanvändningen samtidigt som du har möjlighet att sänka dina elkostnader.

Dynamisk lastbalansering är ett måste vid elbilsladdning

Med dynamisk lastbalansering säkerställer du att effekten i fastigheten utnyttjas optimalt. Det gör inte bara att du bidrar till ett stabilare elnät och i förlängningen en grönare värld, utan dynamisk lastbalansering innebär också

att du kan spara pengar på lägre elkostnader.

Dynamisk lastbalansering kommer att gynna dig som konsument och elbilsägare ur flera perspektiv.

Fördelar med dynamisk lastbalansering:

• Skyddar säkringarna

• Beräknar tillgänglig effekt för laddning i realtid

• Utnyttjar tillgänglig effekt optimalt

Perific är den självklara lösningen för dynamisk lastbalansering

Perifics lösning för dynamisk lastbalansering lämpar sig väl för alla typer av installationer i samband med elbilsladdning och har till syfte att jämna ut effektkurvan i alla fastigheter.

Perifics produkter övervakar fastighetens effektuttag i realtid och kommunicerar tillgänglig effekt till laddaren baserat på den övriga fastighetens konsumtion. På så sätt optimeras fastighetens elanvändning och du kan spara pengar.

The difference between EV charging with and without Perific.

→ Läs mer om vår P1-lösning, One.

→ Läs mer om vår lösning som mäter direkt via faserna L1, L2 och L3, Monitor.

→ Läs mer om flerpunktsmätning.